ARTIKEL 1. BESTELLING

1.1 Nadat wij uw bestelling hebben ontvangen ontvangt u direct een e-mail met een bevestiging van de bestelling. Bij ontvangst van de bevestigingsmail is een overeenkomst tot stand gekomen. Het kan zijn dat de bevestigingsmail door een spamfilter verwijderd wordt. Wij raden u dan ook aan om in dit geval in uw spambox te kijken ( met name bij Hotmail

ARTIKEL 2. PRIJZEN & BETALING
2.1 De op de webshop vermelde prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW, maar exclusief verzend-/ bezorgkosten.
2.2 Druk-, zetfouten en prijswijzigingen voorbehouden.
2.3 Betaling kan plaatsvinden door middel van iDEAL of overboeking per bank 
2.4 Wheels Unlimited zal het artikel pas leveren nadat de betaling is ontvangen.

ARTIKEL 3. BEZORGKOSTEN
3.1 Wheels Unlimited vraagt een eenmalige bijdrage in de kosten voor de verzending, ongeacht het aantal bestelde artikelen. De bijdrage van 7,25 Euro vragen we om de kosten te dekken van onder andere de portokosten, verpakkingsmaterialen en de tijd die het kost om de producten in te pakken.
3.2 De bezorgkosten zijn niet bij de prijs inbegrepen. Deze staan vermeld bij het afrekenscherm, voordat er afgerekend wordt. Het tarief is enkel voor bezorging binnen Nederland

ARTIKEL 4. LEVERTIJD
4.1 De levering vangt aan zodra Wheels Unlimited de betaling heeft ontvangen en is altijd bij benadering.
4.2 Het is onze doelstelling om alle producten vermeld in de Webshop op voorraad te houden  in ons magazijn te Culemborg.
Genoemde levertijden zijn een indicatie, derhalve kunnen hieraan geen rechten ontleend worden.
4.3 Indien een artikel toch niet op voorraad is, stelt Wheels Unlimited u hier via een e-mail van op de hoogte. Wanneer mogelijk geeft Wheels Unlimited hierbij een indicatie van de levertermijn.
4.4 Indien de levertijd van een product de 30 dagen overschrijdt, heeft u het recht de overeenkomst te ontbinden. Wheels Unlimited stort in dit geval het door u betaalde bedrag betreffende het te laat of niet geleverde product zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen terug. 

ARTIKEL 5. RETOURNEREN
5.1 U kunt zonder boete of opgaaf van reden binnen veertien (14) dagen na aflevering van het product uw aankoop retourneren, oftewel: het herroepingsrecht uitoefenen. De termijn van 14 dagen gaat in zodra u het product heeft ontvangen. U bent zelf verantwoordelijk voor het deugdelijk retourneren van het (de) artikel(en) en de kosten hiervan.
5.2 Indien u gebruik maakt van het herroepingsrecht, zijn de kosten van retourzending voor eigen rekening.
5.3 Indien u gebruikt maakt van het herroepingsrecht, draagt Wheels Unlimited zorg voor terugbetaling van het door u betaalde bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van de retourzending.
5.4 Wheels Unlimited behoudt zich het recht voor retourzendingen te weigeren of om slechts een gedeelte van het betaalde bedrag terug te betalen wanneer het vermoeden bestaat dat het artikel reeds is gebruikt; wanneer het artikel ten gevolge van gebruik is beschadigd; of wanneer de goederen niet in de originele verpakking retour zijn gezonden. Artikelen waarvan de labels zijn verwijderd of beschadigd worden niet vergoed.
5.5 Uitgesloten van het herroepingsrecht zijn beenmode, bodystockings , slips en aanverwante artikelen met beenmode, vanwege de persoonlijke aard van het artikel en om hygiënische redenen.
Indien u deze producten toch retour stuurt zullen deze niet vergoed worden. Bovengenoemde geretourneerde worden niet opnieuw naar de klant verzonden, maar zonder voorbehoud vernietigd.
5.6 Wheels Unlimited behoudt zich voorts het recht voor retourzendingen te weigeren of om slechts een gedeelte van het betaalde bedrag terug te betalen wanneer de artikelen niet binnen 14 dagen zijn teruggestuurd. 

ARTIKEL 6. KLACHTEN , GARANTIE & RUILEN
6.1 Wheels Unlimited garandeert dat de geleverde artikelen deugdelijk zijn en voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties. Kleuren en afwerkingen op de foto’s iets kunnen afwijken van de geleverde producten. Hoe de kleur wordt weergegeven hangt af van de instellingen van de computer en de kwaliteit van de gebruikte foto.
6.2 Gebreken die zijn ontstaan als het gevolg van normale slijtage of die zijn te wijten aan aanmerkelijke schuld van de klant vallen niet onder de garantie.
6.3 U bent verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren op eventuele klachten.
6.4 Klachten over producten, dan wel over de uitvoering van de overeenkomst, moeten binnen 14 dagen, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Wheels Unlimited, nadat u de gebreken heeft geconstateerd.
6.5 Klachten en retouren dienen ingediend te worden bij info@wheels-unlimited.nl o.v.v. het ordernummer en het telefoonnummer waarop u te bereiken bent, of telefonisch via de klantenservice.  U ontvangt dan van ons de gegevens hoe te handelen.
6.6 Bij Wheels Unlimited ingediende klachten worden binnen 10 dagen na ontvangst van de klacht beantwoord. Wanneer de klacht een langere verwerkingstijd vraagt, sturen wij u binnen de termijn van 10 dagen een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer u een meer uitvoerig antwoord kunt verwachten. 

ARTIKEL 7. AANSPRAKELIJKHEID
7.1 Wheels Unlimited is niet verantwoordelijk voor schadevergoeding aan enige partij, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Wheels Unlimited
7.2 Indien Wheels Unlimited gehouden is schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
7.3 Ondanks de constante zorg en aandacht welke Wheels Unlimited aan de samenstelling van de webshop besteedt, is het mogelijk dat de informatie die op de webshop wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. Wheels Unlimited kan hiervoor niet aansprakelijk gehouden worden.

ARTIKEL 8. OVERMACHT

8.1 Wheels Unlimited is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien zij daartoe gehinderd is door overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers en andere ingeschakelde derden. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het niet beschikbaar zijn van de webshop.

ARTIKEL 9. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN 

9.1 Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere rechten.
9.2 De webshop is in zijn geheel, inclusief de naamgeving, het ontwerp, de lay-out en de tekst auteursrechtelijk beschermd.
9.3 Niets uit deze webshop mag zonder toestemming van Wheels Unlimited worden gebruikt voor andere websites,webshops en/of voor andere doeleinden. 

 ARTIKEL 10. TOEPASSELIJK RECHT 

10.1 Op alle overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
10.2 Alle geschillen voortvloeiende uit een overeenkomst gesloten met Wheels Unlimited worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. 

ARTIKEL 11. TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN 
11.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen bij Wheels Unlimited. Op verzoek zendt Wheels Unlimited u een schriftelijk exemplaar toe van de algemene voorwaarden.
11.2 Wheels Unlimited behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.
11.3 Door het gebruik van de webshop van Wheels Unlimited en/of het plaatsen van bestellingen aanvaard je deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals staan vermeld op de webshop.

 

ARTIKEL 12. PRIVACY & VEILIGHEID 

13.1 Wheels Unlimited denkt aan uw privacy op het internet en zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verstrekken.
13.2 Door het maken van een bestelling of een e-mail te sturen via het contact formulier geeft u toestemming om uw gegevens op te slaan voor onze nieuwsbrief. We gebruiken de opgeslagen informatie om u te informeren over Wheels Unlimited. Het kan gaan om het sturen van informatie over activiteiten in onze winkel of het doen van andere aanbiedingen ten behoeve van onze marketing. Indien u er geen prijs op stelt dat Wheels Unlimited uw gegevens gebruikt voor direct marketingdoeleinden kunt u contact opnemen met: info@wheels-unlimited.nl